…e>
|   |  |компенсаційних сертифікатів, що обмінені       |
|   |  |на акції приватизованих підприємств.         |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться списання      |
|   |  |компенсаційних сертифікатів після перевірки     |
|   |  |тотожності з даними Фонду державного майна.     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 976|Грошова компенсація заощаджень громадян України в     |
|   |установах ВАТ "Ощадбанк"                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9760| А |Грошова компенсація заощаджень громадян України   |
|   |  |в установах ВАТ "Ощадбанк"              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованої суми     |
|   |  |компенсації грошових заощаджень за вкладами     |
|   |  |населення. Рахунок відкривається на балансі установ |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 977|Різні цінності і документи з приватизації в дорозі    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9770| А |Різні цінності і розрахункові документи за придбаними|
|   |  |об'єктами приватизації, що відправлені        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, цінностей     |
|   |  |і документів з приватизації, що відправлені     |
|   |  |безпосередньо банкам - отримувачам коштів      |
|   |  |до отримання підтвердження від них.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума вартості коштів, |
|   |  |цінностей і документів за придбаними об'єктами    |
|   |  |приватизації, що відправлені за призначенням.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться списання коштів,   |
|   |  |цінностей і документів за придбаними об'єктами    |
|   |  |приватизації після отримання підтвердження      |
|   |  |про їх одержання.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9771| А |Бланки з приватизації в дорозі            |
|   |  |Призначення рахунку: облік бланків документів    |
|   |  |з приватизації, що перебувають у дорозі.       |
|   |  |За дебетом рахунку обліковуються бланки документів  |
|   |  |з приватизації, що перебувають у дорозі.       |
|   |  |За кредитом рахунку списуються бланки документів   |
|   |  |після отримання підтвердження від банку       |
|   |  |про надходження документів.             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 978|Активні рахунки довірчого управління           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9780| А |Готівкові кошти за операціями довірчого управління  |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті, отриманої за договорами     |
|   |  |довірчого управління від установників - фізичних   |
|   |  |осіб.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми надходження   |
|   |  |готівкових коштів від установників.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |що зарахована на поточний рахунок управителя;    |
|   |  |суми готівки, що повернена установникам.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9781| А |Поточні рахунки банку-управителя з довірчого     |
|   |  |управління                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, наданих       |
|   |  |установниками банку-управителю згідно з договорами  |
|   |  |довірчого управління, та розрахунків за операціями  |
|   |  |довірчого управління.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у порядку, установленому для довірчих операцій.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми перерахування  |
|   |  |коштів згідно з договором довірчого управління,   |
|   |  |у тому числі суми повернення коштів установникам.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9782| А |Дебіторська заборгованість за операціями довірчого  |
|   |  |управління                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з управління коштами  |
|   |  |та активами установників за договорами довірчого   |
|   |  |управління.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за розрахунками під час здійснення  |
|   |  |операцій довірчого управління.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за розрахунками за операціями     |
|   |  |довірчого управління.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9783| А |Цінні папери в довірчому управлінні         |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів, |
|   |  |що придбані або отримані управителем згідно     |
|   |  |з договорами про довірче управління. Номінальна   |
|   |  |вартість цінних паперів у документарній формі,    |
|   |  |що придбані (отримані) за операціями довірчого    |
|   |  |управління, обліковується за рахунком 9702.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаних (отриманих) цінних паперів, а також суми  |
|   |  |переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною    |
|   |  |їх справедливої (ринкової) вартості.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, |
|   |  |що погашені, продані управителем відповідно     |
|   |  |до договору про довірче управління або повернені   |
|   |  |установникам після закінчення дії договору      |
|   |  |про довірче управління, а також суми переоцінки   |
|   |  |цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої  |
|   |  |(ринкової) вартості.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9784| А |Банківські метали в довірчому управлінні       |
|   |  |Призначення рахунку: облік банківських металів,   |
|   |  |що придбані або отримані управителем згідно     |
|   |  |з договорами про довірче управління.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаних (отриманих) банківських металів, а також  |
|   |  |суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційних    |
|   |  |(облікових) курсів банківських металів.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми банківських   |
|   |  |металів, що продані управителем відповідно      |
|   |  |до договору про довірче управління або повернені   |
|   |  |установникам після закінчення дії договору      |
|   |  |про довірче управління, а також суми переоцінки   |
|   |  |у зв'язку із зміною офіційних (облікових) курсів   |
|   |  |банківських металів.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9786| А |Інші активи в довірчому управлінні          |
|   |  |Призначення рахунку: облік інших активів, переданих |
|   |  |установниками в довірче управління або придбаних   |
|   |  |управителем згідно з договором про довірче      |
|   |  |управління.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших  |
|   |  |активів, що надійшли в довірче управління або були  |
|   |  |куплені управителем.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться сума вартості    |
|   |  |реалізованих активів під час довірчого управління  |
|   |  |або повернених клієнтам активів після закінчення   |
|   |  |дії договору про довірче управління.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9787| А |Витрати за операціями довірчого управління      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум витрат за операціями |
|   |  |довірчого управління та результатів переоцінки цінних|
|   |  |паперів, іноземної валюти, банківських металів та  |
|   |  |інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат      |
|   |  |за операціями довірчого управління, а також зменшення|
|   |  |балансової вартості активів довірчого управління   |
|   |  |за результатами їх переоцінки.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми витрат,     |
|   |  |що відшкодовуються відповідно до умов договору    |
|   |  |про довірче управління.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9788| А |Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за активами, що придбані управителем або передані  |
|   |  |установником згідно з договорами про довірче     |
|   |  |управління. Доходи обліковуються в тому періоді,   |
|   |  |до якого вони належать.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані;|
|   |  |суми заборгованості, за якими визнані витрати.    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 979|Пасивні рахунки довірчого управління           |
|-----+----------------------------------------------------------|
|9790 | П |Фонди банківського управління            |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, цінних паперів,  |
|   |  |інших активів, що належать установникам та об'єднані |
|   |  |управителем з метою довірчого управління.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |грошових коштів, цінних паперів, банківських металів |
|   |  |та інших активів, наданих установниками в довірче  |
|   |  |управління згідно з договором, а також кошти     |
|   |  |за операціями із збільшення частки установників.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що повертаються |
|   |  |установникам відповідно до умов договору про довірче |
|   |  |управління.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|9791 | П |Рахунки установників                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості грошових коштів, |
|   |  |цінних паперів, банківських металів та інших активів,|
|   |  |наданих установниками в довірче управління згідно  |
|   |  |з індивідуальним договором про довірче управління.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |грошових коштів, цінних паперів, банківських металів |
|   |  |та інших активів, наданих установниками в довірче  |
|   |  |управління згідно з індивідуальним договором, а також|
|   |  |суми коштів, що належать установникам за результатами|
|   |  |операцій довірчого управління.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |цінностей, що повертаються установникам відповідно  |
|   |  |до умов договору про довірче управління.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|9792 | П |Кредиторська заборгованість за операціями довірчого |
|   |  |управління                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за операціями довірчого управління.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за розрахунками за операціями     |
|   |  |довірчого управління.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за операціями довірчого |
|   |  |управління.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|9797 | П |Доходи від операцій довірчого управління       |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум доходів за операціями |
|   |  |довірчого управління та результатів переоцінки цінних|
|   |  |паперів, іноземної валюти, банківських металів    |
|   |  |та інших активів, що перебувають у довірчому     |
|   |  |управлінні.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів за операціями довірчого управління; суми   |
|   |  |збільшення балансової вартості активів довірчого   |
|   |  |управління за результатами їх переоцінки.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми доходів,     |
|   |  |що належать установникам; суми винагороди управителю;|
|   |  |відшкодування витрат за операціями довірчого     |
|   |  |управління відповідно до умов договору.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  98|Облік інших цінностей та документів            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 980|Документи за розрахунковими операціями          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9800| А |Розрахункові документи за факторинговими операціями |
|   |  |Призначення рахунку: облік банком платіжних     |
|   |  |документів за номіналом (документів за факторинговими|
|   |  |операціями, що передані клієнтом банку).       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості платіжних документів, що підлягають оплаті. |
|   |  |За кредитом рахунку списуються суми, що сплачені   |
|   |  |боржником за платіжними документами або в разі    |
|   |  |списання заборгованості.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9802| А |Акредитиви до виконання               |
|   |  |Призначення рахунку: облік акредитивів до      |
|   |  |виконання.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми акредитивів   |
|   |  |до виконання.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |або невикористаних акредитивів.           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9803| А |Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються  |
|   |  |банком відповідно до укладених цивільно-правових   |
|   |  |договорів                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік несплачених платіжних   |
|   |  |доручень клієнтів, що здійснюється відповідно    |
|   |  |до укладених цивільно-правових договорів.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми несплачених   |
|   |  |платіжних доручень клієнтів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що сплачені  |
|   |  |згідно з платіжними дорученнями клієнтів, або суми  |
|   |  |повернених клієнтам платіжних доручень.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9804| А |Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не |
|   |  |виконані в строк з вини банку            |
|   |  |Призначення рахунку: облік документів клієнтів    |
|   |  |(бюджетних установ, суб'єктів господарювання, у т.ч. |
|   |  |фізичних осіб-підприємців тощо) на переказ коштів,  |
|   |  |документів на примусове списання коштів з їх     |
|   |  |рахунків, що не виконані в строк з вини банку.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми не виконаних у  |
|   |  |строк документів з вини банку.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання    |
|   |  |виконаних або повернених документів.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9805| А |Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена  |
|   |  |векселями                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум векселів, якими    |
|   |  |оформлена прострочена заборгованість за кредитами.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума векселів, якими |
|   |  |оформлена прострочена заборгованість за кредитами.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться списання сум векселів|
|   |  |у разі настання терміну платежу за векселем.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9806| А |Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з  |
|   |  |вини банку                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб |
|   |  |на переказ коштів, документів на примусове списання |
|   |  |коштів з їх рахунків, заяв про повернення/переказ  |
|   |  |коштів (у зв'язку із закінченням терміну дії     |
|   |  |договору, дострокове повернення як повної суми, так і|
|   |  |її частини тощо), що не виконані в строк з вини   |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми не виконаних у  |
|   |  |строк документів з вини банку.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання    |
|   |  |виконаних або повернених документів.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9809| А |Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів |
|   |  |Призначення рахунку: облік документів про обмеження |
|   |  |права клієнта щодо розпорядження коштами,      |
|   |  |що зберігаються на його рахунках, та інших документів|
|   |  |за розрахунками. Наприклад, постанови державного   |
|   |  |виконавця про зупинення видаткових операцій     |
|   |  |за рахунком клієнта, постанови державного виконавця |
|   |  |про арешт коштів за рахунком клієнта тощо. На цьому |
|   |  |рахунку документи враховуються за умовною      |
|   |  |оцінкою - 1 гривня.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться документи,      |
|   |  |що надійшли.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться списані документи  |
|   |  |в разі їх виконання.                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 981|Інші цінності і документи                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9810| А |Нерозібрані посилки з цінностями           |
|   |  |Призначення рахунку: облік нерозібраних посилок   |
|   |  |з цінностями (цінними бланками тощо),        |
|   |  |які не зараховані за призначенням у день       |
|   |  |їх отримання.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми цінностей,    |
|   |  |зазначені на посилках, що надійшли.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми цінностей,   |
|   |  |що зараховані за призначенням, після розбирання   |
|   |  |посилок.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9811| А |Отримані дозволи на випуск цінних паперів      |
|   |  |Призначення рахунку: облік отриманих свідоцтв    |
|   |  |про реєстрацію випуску цінних паперів.        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |дозволів.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |або відкликаних свідоцтв, що анульовані.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9812| А |Погашені цінності                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік оплачених облігацій,   |
|   |  |що виграли і вийшли в тиражі погашення; сертифікатів,|
|   |  |лотерейних білетів та інших погашених цінностей,   |
|   |  |що обліковуються в банку до їх знищення. Облік    |
|   |  |здійснюється за номінальною вартістю або в умовній  |
|   |  |оцінці (1 гривня).                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашених    |
|   |  |цінностей.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми відправлених  |
|   |  |або знищених паперів.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9819| А |Інші цінності і документи              |
|   |  |Призначення рахунку: облік цінностей і документів,  |
|   |  |які не враховуються на інших позабалансових рахунках,|
|   |  |наприклад, дорожні чеки, що отримані від емітентів  |
|   |  |на консигнацію; цінностей і документів, які на час  |
|   |  |надходження не можуть бути зараховані на відповідні |
|   |  |балансові та позабалансові рахунки (наприклад,    |
|   |  |платіжні картки та конверти з ПІН-кодами, дублікати |
|   |  |ключів, отримані на зберігання від іншої установи  |
|   |  |банку разом з копіями опису і супровідного листа;  |
|   |  |у банку-надавача зазначені документи про здавання  |
|   |  |дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису|
|   |  |і супровідного листа обліковуються за позабалансовим |
|   |  |рахунком 9898), а також цінностей і документів,   |
|   |  |списаних з інших рахунків, але не виданих      |
|   |  |за призначеннями. На цьому рахунку цінності     |
|   |  |і документи враховуються за номінальною вартістю   |
|   |  |або за умовною оцінкою - 1 гривня.          |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих    |
|   |  |цінностей і документів.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання виданих|
|   |  |і відправлених за призначенням цінностей       |
|   |  |і документів.                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 982|Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку      |
|   |Бланки цінних паперів і бланки суворого обліку      |
|   |обліковуються за номінальною вартістю           |
|   |або в умовній оцінці - 1 гривня.             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9820| А |Бланки цінних паперів                |
|   |  |Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів,  |
|   |  |до яких належать акції, облігації внутрішніх     |
|   |  |республіканських та місцевих позик, казначейські   |
|   |  |зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати,    |
|   |  |приватизаційні папери, інші бланки цінних паперів,  |
|   |  |передбачені законодавством України.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків|
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми бланків цінних |
|   |  |паперів, виданих клієнтам або під звіт, відправлених |
|   |  |іншим банкам, знищених, зіпсованих і дефектних    |
|   |  |бланків тощо.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9821| А |Бланки суворого обліку                |
|   |  |Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку, |
|   |  |до яких належать документи, що обслуговують грошовий |
|   |  |обіг, - ощадні книжки, чеки грошові, розрахункові,  |
|   |  |доручення на видачу коштів тощо; трудові книжки,   |
|   |  |вкладиші до них, заготовки платіжних карток тощо.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |бланків суворого обліку.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми бланків, виданих|
|   |  |клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам,  |
|   |  |знищених, зіпсованих і дефектних бланків тощо.    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 983|Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9830| А |Документи і цінності, прийняті на інкасо       |
|   |  |Призначення рахунку: облік цінностей, прийнятих   |
|   |  |на інкасо від клієнтів або банків. Цінності     |
|   |  |обліковуються за номінальною вартістю або в умовній |
|   |  |оцінці.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих    |
|   |  |на інкасо цінностей.                 |
|   |  |За кредитом рахунку списуються відправлені      |
|   |  |або повернені цінності.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9831| А |Документи і цінності, відправлені на інкасо     |
|   |  |Призначення рахунку: облік відправлених цінностей  |
|   |  |і документів, що були прийняті на інкасо.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться цінності і документи, |
|   |  |відправлені на інкасо.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми відправлених  |
|   |  |на інкасо цінностей та документів після отримання  |
|   |  |інкасованої суми або після повернення їх через    |
|   |  |відмову банку-платника.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 984|Операції за основними засобами              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9840| А |Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті |
|   |  |в оперативний лізинг (оренду)            |
|   |  |Призначення рахунку: облік лізингоодержувачем    |
|   |  |прийнятих в оперативний лізинг основних засобів.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості основних|
|   |  |засобів, прийнятих в оперативний лізинг.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання    |
|   |  |вартості основних засобів, повернених лізингодавцю. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 985|Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової   |
|   |участі                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9850| А |Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової |
|   |  |участі                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на будівництво,  |
|   |  |переданих генеральним забудовникам у порядку пайової |
|   |  |участі.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, перераховані  |
|   |  |на рахунки генеральних забудовників згідно      |
|   |  |з укладеними з ними договорами.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються |
|   |  |згідно з актами або іншими документами,       |
|   |  |які підтверджують передавання банку сплаченої    |
|   |  |ним частки в будівлях, уведених в експлуатацію,   |
|   |  |і суми, повернені генеральними забудовниками.    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 986|Операції з обслуговування кредитів            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9860| А |Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку  |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитів, що перебувають |
|   |  |на обслуговуванні в банку.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що   |
|   |  |передані на обслуговування до банку.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашених    |
|   |  |кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9861| А |Процентні доходи за кредитами, що перебувають на   |
|   |  |обслуговуванні в банку                |
|   |  |Призначення рахунку: облік процентних доходів за   |
|   |  |кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку. |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми процентних    |
|   |  |доходів до отримання за кредитами, що перебувають на |
|   |  |обслуговуванні в банку.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |процентних доходів за кредитами, що перебувають на  |
|   |  |обслуговуванні в банку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 989|Документи та цінності в підзвіті та в дорозі       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9890| А |Бланки цінних паперів в підзвіті           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9891| А |Бланки цінних паперів в дорозі            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9892| А |Бланки суворого обліку в підзвіті          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9893| А |Бланки суворого обліку в дорозі           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9898| А |Інші цінності та документи в підзвіті        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9899| А |Інші цінності та документи в дорозі         |
|   |  |Призначення рахунків: облік бланків і цінностей   |
|   |  |у дорозі та виданих під звіт.            |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми бланків     |
|   |  |і цінностей в дорозі або виданих під звіт.      |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться суми списаних    |
|   |  |бланків і цінностей після отримання підтвердження  |
|   |  |про їх одержання або на основі звітів.        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  99|Контррахунки та позабалансова позиція банку        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 990|Контррахунки для рахунків розділів 90-95         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 991|Контррахунки для рахунків розділів 96-98         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 992|Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та    |
|   |банківськими металами                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9920| АП |Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та |
|   |  |банківськими металами                |
------------------------------------------------------------------

( Клас 9 із з… Продолжение »

Сделать бесплатный сайт с uCoz