Наши контакты

Форум бухгалтеров и аудиторов

Адрес: Украина


E-mail: buhforum@yandex.ua

Обратная связь

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
17.06.2004 N 280
( z0918-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за N 919/9518
 
 ІНСТРУКЦІЯ
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України ( z0918-04 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку N 556 від 17.11.2004 N 222 від 16.06.2005 N 457 від 01.12.2005 N 359 від 03.10.2005 N 76 від 06.03.2006 N 457 від 13.12.2006 N 229 від 22.06.2007 N 310 від 31.08.2007 N 482 від 27.12.2007 N 297 від 30.09.2008 N 44 від 04.02.2009 N 458 від 06.08.2009 N 405 від 01.09.2010 )

Загальні положення
1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.
2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для використання банками України.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.
За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.
4. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
дебіторська заборгованість - це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо;
капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;
контрактивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;
контрпасивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;
контрарні рахунки - це рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, які відображені в інших рахунках;
кредиторська заборгованість - це сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг тощо;
транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами.
5. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.
6. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.
7. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.
8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.
Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції.

( Пункт 8 в редакції Постанови Національного банку N 457 від 13.12.2006 )

9. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.
План рахунків складається з дев'яти класів:
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.
Клас 2. Операції з клієнтами.
Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання.
Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.
Клас 5. Капітал банку.
Клас 6. Доходи.
Клас 7. Витрати.
Клас 8. Управлінський облік.
Клас 9. Позабалансові рахунки.
Кожний клас розподілений на:
рахунки II порядку (двозначні - розділ);
рахунки III порядку (тризначні - група);
рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок).
10. Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.
У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.
До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України.
У розділі "Банківські метали" обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 "Запаси матеріальних цінностей". У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.
У розділах "Кошти у Національному банку України" та "Кошти Національного банку України" відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунку банку в Національному банку України обліковуються також обов'язкові резерви банку.
11. У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.
За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
12. За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.
Рахунки 39 розділу "Розрахунки між філіями банку" призначені для здійснення розрахунків між філіями банку. У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.

( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 229 від 22.06.2007 )

13. У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.
14. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки.
Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.
15. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" незалежно від порядку їх оподаткування.
Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" і класу 7 "Витрати" внутрішнього плану рахунків.
Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що очікує затвердження".
16. Рахунки у класі 8 відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.
17. У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.
Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.
Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам.

( Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 482 від 27.12.2007 )

Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків".
Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними.
Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.
Рахунки розділу 99 - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90-98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.
Класи, рахунки та їх призначення
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції
------------------------------------------------------------------
|  10|Готівкові кошти                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 100|Банкноти та монети                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1001|А(1)|Банкноти та монети в касі банку           |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті в операційній касі банку (філії).|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,     |
|   |  |що вносяться до операційної каси для зарахування на |
|   |  |рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми   |
|   |  |готівки, які отримані з установ Національного банку |
|   |  |України, з філій (банків), відділень банку, з інших |
|   |  |банків (філій, відділень); суми готівки, які     |
|   |  |надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок  |
|   |  |готівки з програмно-технічних комплексів       |
|   |  |самообслуговування тощо.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки,  |
|   |  |що відправляються до установ Національного банку   |
|   |  |України, до філій (банків), відділень банку,     |
|   |  |до інших банків (філій, відділень); суми готівки,  |
|   |  |які видаються до обмінних пунктів, до програмно-   |
|   |  |технічних комплексів самообслуговування,       |
|   |  |у підзвіт тощо.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1002| А |Банкноти та монети в касі відділень банку      |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті в операційній касі відділень   |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,     |
|   |  |що вносяться до операційної каси відділень банку   |
|   |  |для зарахування на рахунки відділень та рахунки   |
|   |  |клієнтів; суми готівки, які отримані з установ    |
|   |  |Національного банку України; з філій (банків),    |
|   |  |відділень банку; з інших банків (філій, відділень); |
|   |  |суми готівки, які надходять з обмінних пунктів,   |
|   |  |з підзвіту; залишок готівки з програмно-технічного  |
|   |  |комплексу самообслуговування тощо.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки,|
|   |  |що відправляються до установ Національного банку   |
|   |  |України, до філій (банків), відділень банку, до інших|
|   |  |банків (філій, відділень); суми готівки, які     |
|   |  |видаються до обмінних пунктів, до програмно-технічних|
|   |  |комплексів самообслуговування, у підзвіт тощо.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1003| А |Банкноти та монети в обмінних пунктах        |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті, яка перебуває в обмінних пунктах|
|   |  |банку (філій).                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,     |
|   |  |яка надходить до обмінного пункту.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |яка видається з обмінного пункту або повертається  |
|   |  |до операційної каси банку (філії, відділення).    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1004| А |Банкноти та монети в програмно-технічних комплексах |
|   |  |самообслуговування                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті в програмно-технічних комплексах |
|   |  |самообслуговування банку (філії, відділення).    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,     |
|   |  |що надійшла до програмно-технічного комплексу    |
|   |  |самообслуговування.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |яка видається з програмно-технічного комплексу    |
|   |  |самообслуговування або повертається         |
|   |  |до операційної каси банку (філії, відділення).    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1005| А |Банкноти та монети, інкасовані до перерахування   |
|   |  |Призначення рахунку: облік інкасованої грошової   |
|   |  |виручки, яка підлягає зарахуванню на рахунки     |
|   |  |клієнтів. Рахунок використовується як транзитний.  |
|   |  |Залишків на рахунку на кінець операційного дня не  |
|   |  |повинно бути.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої   |
|   |  |грошової виручки, яка попередньо (до перерахування  |
|   |  |готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми |
|   |  |надлишків, що встановлені під час перерахування   |
|   |  |в кореспонденції з рахунком клієнта.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої  |
|   |  |грошової виручки, яка зараховується до операційної  |
|   |  |каси, та суми нестач, які встановлені під час    |
|   |  |перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1007| А |Банкноти та монети в дорозі             |
|   |  |Призначення рахунку: облік готівки в національній  |
|   |  |та іноземній валюті, яка відправлена банком     |
|   |  |(філією, відділенням).                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,     |
|   |  |яка відправлена банком (філією, відділенням)     |
|   |  |до установ Національного банку України, до філії   |
|   |  |(банку), відділення банку, до іншого банку (філії,  |
|   |  |відділення), до обмінних пунктів, до програмно-   |
|   |  |технічних комплексів самообслуговування.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,    |
|   |  |що надійшла за призначенням.             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 101|Дорожні чеки                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1011| А |Дорожні чеки в касі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі   |
|   |  |банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані |
|   |  |на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам  |
|   |  |здійснюється за рахунком 9819).           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми придбаних    |
|   |  |дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |які продані, передані до кас філій, відділень,    |
|   |  |обмінних пунктів банку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1012| А |Дорожні чеки в касі відділень банку         |
|   |  |Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі   |
|   |  |відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків,  |
|   |  |які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу|
|   |  |клієнтам здійснюється за рахунком 9819).       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |які надійшли до каси відділень банку до часу продажу |
|   |  |клієнтам.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |які продані з каси відділень банку або повернені   |
|   |  |до операційної каси банку (філії).          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1013| А |Дорожні чеки в обмінних пунктах           |
|   |  |Призначення рахунку: облік суми дорожніх чеків,   |
|   |  |які перебувають в обмінному пункті.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |які надходять до обмінних пунктів.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |які видані обмінним пунктом або повернені      |
|   |  |до операційної каси банку (філії).          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1017| А |Дорожні чеки в дорозі                |
|   |  |Призначення рахунку: облік дорожніх чеків,      |
|   |  |які відправлені емітентам, філіям, відділенням,   |
|   |  |обмінним пунктам банку, іншим банкам         |
|   |  |(філіям, відділенням).                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |що відправлені.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, |
|   |  |що надійшли за призначенням.             |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  11|Банківські метали                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 110|Банківські метали                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1101| А |Банківські метали в банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік банківських металів,   |
|   |  |що перебувають у касі банку (філії).         |
|   |  |За дебетом рахунку відображається вартість      |
|   |  |банківських металів, що надходять до каси      |
|   |  |банку (філії).                    |
|   |  |За кредитом рахунку відображається вартість     |
|   |  |банківських металів, що вибувають із каси      |
|   |  |банку (філії).                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1102| А |Банківські метали у відділенні банку         |
|   |  |Призначення рахунку: облік банківських металів,   |
|   |  |що перебувають у касі відділення банку (філії).   |
|   |  |За дебетом рахунку відображається вартість      |
|   |  |банківських металів, що надходять до каси      |
|   |  |відділення банку (філії).              |
|   |  |За кредитом рахунку відображається вартість     |
|   |  |банківських металів, що вибувають з каси       |
|   |  |відділення банку (філії).              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1107| А |Банківські метали в дорозі              |
|   |  |Призначення рахунку: облік банківських металів,   |
|   |  |що перебувають у дорозі.               |
|   |  |За дебетом рахунку відображається вартість      |
|   |  |банківських металів, що відправлені до філій,    |
|   |  |відділень банку, іншим банкам            |
|   |  |(їх філіям, відділенням).              |
|   |  |За кредитом рахунку відображається вартість     |
|   |  |банківських металів, що надійшли за призначенням.  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  12|Кошти в Національному банку України            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 120|Кошти на вимогу в Національному банку України       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1200| А |Кореспондентський рахунок банку в Національному   |
|   |  |банку України                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів          |
|   |  |на кореспондентському рахунку банку, який відкрито  |
|   |  |в Національному банку України.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |які надходять на користь банку та його клієнтів.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |які списуються Національним банком України      |
|   |  |за дорученням банку - власника рахунку за власними  |
|   |  |операціями, операціями його клієнтів; суми коштів,  |
|   |  |що підлягають примусовому стягненню відповідно    |
|   |  |до законодавства України; у випадках, обумовлених  |
|   |  |договором між Національним банком України та банком. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1203| А |Кошти обов'язкових резервів банку в Національному  |
|   |  |банку України                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів   |
|   |  |банків, що визначені нормативно-правовими актами   |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми обов'язкових   |
|   |  |резервів, що перераховані банком.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються|
|   |  |Національним банком України за результатами     |
|   |  |регулювання.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1207| А |Накопичувальний рахунок банку в Національному    |
|   |  |банку України                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів для проведення   |
|   |  |розрахунків ліквідатором (після закриття       |
|   |  |кореспондентського рахунку) та в інших випадках,   |
|   |  |передбачених законодавством України.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми залишку в разі  |
|   |  |закриття кореспондентського рахунку банку; суми,   |
|   |  |які надходять на користь банку після закриття    |
|   |  |кореспондентського рахунку.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми за розрахунками |
|   |  |банку згідно з рішеннями ліквідатора.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1208| А |Нараховані доходи за коштами на вимогу        |
|   |  |в Національному банку України            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за коштами на вимогу, що розміщені в Національному  |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання.            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 121|Строкові вклади (депозити) у Національному банку України |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1211| А |Кошти, що надані Національному банку України     |
|   |  |за операціями репо                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що надані     |
|   |  |Національному банку України за операціями репо.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що надані за операціями репо.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |коштів за операціями репо.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1212| А |Короткострокові вклади (депозити) у Національному  |
|   |  |банку України                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів          |
|   |  |за короткостроковими вкладами (депозитами),     |
|   |  |що розміщені в Національному банку України.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми розміщених    |
|   |  |коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1215| А |Неамортизована премія за строковими вкладами     |
|   |  |(депозитами) у Національному банку України      |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими вкладами (депозитами) у Національному   |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії під час  |
|   |  |розміщення строкових вкладів (депозитів).      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1216| КА |Неамортизований дисконт за строковими вкладами    |
|   |  |(депозитами) у Національному банку України      |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами) у Національному |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час|
|   |  |розміщення строкових вкладів (депозитів).      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1218| А |Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)|
|   |  |у Національному банку України            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами), що розміщені  |
|   |  |в Національному банку України.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання.            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  13|Кошти Національного банку України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 130|Кореспондентський рахунок Національного банку України в  |
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1300| П |Кореспондентський рахунок Національного банку    |
|   |  |України в банку                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів Національного банку|
|   |  |України на кореспондентському рахунку в банку.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |на користь Національного банку України та його    |
|   |  |клієнтів.                      |
|   |… Продолжение »
					

Новости

12 мая 2011

Мы открылись!

С сегодняшнего дня мы начинаем работать для Вас!Всегда будем рады Вам!Приходите, консультируйтесь, общайтесь…

Сделать бесплатный сайт с uCoz